۲۲ باور رایج در مورد سلامت و تغذیه که کاملا نادرست هستند

۲۲ باور رایج در مورد سلامت و تغذیه که کاملا نادرست هستند
۲۲ باور رایج در مورد سلامت و تغذیه که کاملا نادرست هستند

توصیه‌های زیادی را همواره در مورد تغذیه و سلامت شنیده‌ایم؛ توصیه‌هایی که بعضا نادرست هم هستند، اما کماکان از سوی مردم پذیرفته و رعایت می‌شوند. در این گزارش به سراغ این توصیه‌ها رفته‌ایم.

۲۲ باور رایج در مورد سلامت و تغذیه که کاملا نادرست هستند

(image)

توصیه‌های زیادی را همواره در مورد تغذیه و سلامت شنیده‌ایم؛ توصیه‌هایی که بعضا نادرست هم هستند، اما کماکان از سوی مردم پذیرفته و رعایت می‌شوند. در این گزارش به سراغ این توصیه‌ها رفته‌ایم.

۲۲ باور رایج در مورد سلامت و تغذیه که کاملا نادرست هستند