گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس و متروی تهران در انتظار ابلاغ وزارت کشور

گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس و متروی تهران در انتظار ابلاغ وزارت کشور
گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس و متروی تهران در انتظار ابلاغ وزارت کشور

گران شدن مبلغ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در شهر تهران منتظر ابلاغ از سوی وزارت کشور است و فعلا اجرا نخواهد شد.

گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس و متروی تهران در انتظار ابلاغ وزارت کشور

(image)

گران شدن مبلغ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در شهر تهران منتظر ابلاغ از سوی وزارت کشور است و فعلا اجرا نخواهد شد.

گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس و متروی تهران در انتظار ابلاغ وزارت کشور