هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند
هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

کمپانی  اطلاعات بلندگوی Invoke را در وب‌سایتش قرار داده و به تاریخ رونمایی از این محصول اشاره کرده است.

هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند

(image)

کمپانی  اطلاعات بلندگوی Invoke را در وب‌سایتش قرار داده و به تاریخ رونمایی از این محصول اشاره کرده است.

هارمن کاردن بلندگوی Invoke را پاییز امسال عرضه می‌کند