مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند
مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

استفاده از مسدودکننده‌ی تلفن همراه در برخی از مراکز عمومی رواج دارد. برخی از این مسدودکننده‌ها امواج مضری دارند که نصب آنها نیز غیرمجاز است. همراه باشید.

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

(image)

استفاده از مسدودکننده‌ی تلفن همراه در برخی از مراکز عمومی رواج دارد. برخی از این مسدودکننده‌ها امواج مضری دارند که نصب آنها نیز غیرمجاز است. همراه باشید.

مسدوده‌کننده‌های موبایل برای سلامت افراد و شبکه‌های مخابراتی مضر هستند

اتوبیوگرافی