افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار
افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

 گزارش مالی سه‌ماهه‌ی منتهی به ۲۸ فوریه را منتشر کرده است که بر اساس آن، تمرکز بیشتر بر نرم‌افزار باعث شده سوددهی کمپانی کانادایی بیش از پیش  افزایش یابد.

افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار

(image)

 گزارش مالی سه‌ماهه‌ی منتهی به ۲۸ فوریه را منتشر کرده است که بر اساس آن، تمرکز بیشتر بر نرم‌افزار باعث شده سوددهی کمپانی کانادایی بیش از پیش  افزایش یابد.

افزایش سود فصلی بلک بری در پی تمرکز بر نرم افزار