ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵
ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

تردد خودروهای دیزلی تا سال ۲۰۲۵ در شهرهای مکزیکوسیتی، مادرید، پاریس و آتن ممنوع خواهد شد.

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵

(image)

تردد خودروهای دیزلی تا سال ۲۰۲۵ در شهرهای مکزیکوسیتی، مادرید، پاریس و آتن ممنوع خواهد شد.

ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ تا سال ۲۰۲۵