۲۳ خرداد: عبور کاوشگر پایونیر از مداره سیاره نپتون

۲۳ خرداد: عبور کاوشگر پایونیر از مداره سیاره نپتون
۲۳ خرداد: عبور کاوشگر پایونیر از مداره سیاره نپتون

۳۴ سال پیش در چنین روزی (۱۳ ژوئن ۱۹۸۳) کاوشگر پایونیر 10، توانست بعد از یک سفر حدودا ۱۱ ساله از مدار سیاره نپتون، آخرین سیاره منظومه شمسی، عبور کند.

۲۳ خرداد: عبور کاوشگر پایونیر از مداره سیاره نپتون

(image)

۳۴ سال پیش در چنین روزی (۱۳ ژوئن ۱۹۸۳) کاوشگر پایونیر 10، توانست بعد از یک سفر حدودا ۱۱ ساله از مدار سیاره نپتون، آخرین سیاره منظومه شمسی، عبور کند.

۲۳ خرداد: عبور کاوشگر پایونیر از مداره سیاره نپتون