فاس؛ قدیمی ترین پایتخت مراکش

فاس؛ قدیمی ترین پایتخت مراکش
فاس؛ قدیمی ترین پایتخت مراکش

شهر فاس، پایتخت پیشین ، یک گنجینه باستانی جهانی و جایگاه قدیمی‌ترین دانشگاه دنیا است. با  باشید تا با به این شهر سفر کنیم.

فاس؛ قدیمی ترین پایتخت مراکش

(image)

شهر فاس، پایتخت پیشین ، یک گنجینه باستانی جهانی و جایگاه قدیمی‌ترین دانشگاه دنیا است. با  باشید تا با به این شهر سفر کنیم.

فاس؛ قدیمی ترین پایتخت مراکش