تجزیه کربن دی اکسید برای تولید سوخت؛ قدمی بزرگ جهت کاهش آلاینده‌ها

تجزیه کربن دی اکسید برای تولید سوخت؛ قدمی بزرگ جهت کاهش آلاینده‌ها
تجزیه کربن دی اکسید برای تولید سوخت؛ قدمی بزرگ جهت کاهش آلاینده‌ها

دانشمندان توانسته‌اند با ساخت دستگاهی، تجزیه‌ی کربن دی‌اکسید به مونو‌اکسید کربن و اکسیژن را با قیمتی ارزان به مرحله‌ی اجرایی برسانند.

تجزیه کربن دی اکسید برای تولید سوخت؛ قدمی بزرگ جهت کاهش آلاینده‌ها

(image)

دانشمندان توانسته‌اند با ساخت دستگاهی، تجزیه‌ی کربن دی‌اکسید به مونو‌اکسید کربن و اکسیژن را با قیمتی ارزان به مرحله‌ی اجرایی برسانند.

تجزیه کربن دی اکسید برای تولید سوخت؛ قدمی بزرگ جهت کاهش آلاینده‌ها