۴ خرداد، اولین آزمایش پنی سیلین روی نمونه‌های حیوانی

۴ خرداد، اولین آزمایش پنی سیلین روی نمونه‌های حیوانی
۴ خرداد، اولین آزمایش پنی سیلین روی نمونه‌های حیوانی

۷۷ سال پیش در چنین روزی، اولین آزمایش عملی داروی پنی‌سیلین روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد.

۴ خرداد، اولین آزمایش پنی سیلین روی نمونه‌های حیوانی

(image)

۷۷ سال پیش در چنین روزی، اولین آزمایش عملی داروی پنی‌سیلین روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شد.

۴ خرداد، اولین آزمایش پنی سیلین روی نمونه‌های حیوانی