لافراری ۷ میلیون دلاری گرانترین خودرو قرن در فروش مزایده ای شد

لافراری ۷ میلیون دلاری گرانترین خودرو قرن در فروش مزایده ای شد
لافراری ۷ میلیون دلاری گرانترین خودرو قرن در فروش مزایده ای شد

همه‌ی سود حاصل از فروش لافراری در مزایده‌، به نفع بازسازی شهرهای خسارت‌دیده در زلزله‌های مرگباری که امسال در مرکز ایتالیا روی داد، صرف می‌شود.

لافراری ۷ میلیون دلاری گرانترین خودرو قرن در فروش مزایده ای شد

(image)

همه‌ی سود حاصل از فروش لافراری در مزایده‌، به نفع بازسازی شهرهای خسارت‌دیده در زلزله‌های مرگباری که امسال در مرکز ایتالیا روی داد، صرف می‌شود.

لافراری ۷ میلیون دلاری گرانترین خودرو قرن در فروش مزایده ای شد