دستگیری مدیران بالارده فولکس واگن توسط FBI با وجود توافق با دولت آمریکا

دستگیری مدیران بالارده فولکس واگن توسط FBI با وجود توافق با دولت آمریکا
دستگیری مدیران بالارده فولکس واگن توسط FBI با وجود توافق با دولت آمریکا

با وجود توافق فولکس واگن و دولت آمریکا برای پرداخت جریمه در خصوص رسوایی دیزل، چندین تن از مدیران ارشد این خودروساز متهم و دستگیر شدند.

دستگیری مدیران بالارده فولکس واگن توسط FBI با وجود توافق با دولت آمریکا

(image)

با وجود توافق فولکس واگن و دولت آمریکا برای پرداخت جریمه در خصوص رسوایی دیزل، چندین تن از مدیران ارشد این خودروساز متهم و دستگیر شدند.

دستگیری مدیران بالارده فولکس واگن توسط FBI با وجود توافق با دولت آمریکا