خودروهای هوشمند محیط اطراف خود را به چه شکل می‌بینند

خودروهای هوشمند محیط اطراف خود را به چه شکل می‌بینند
خودروهای هوشمند محیط اطراف خود را به چه شکل می‌بینند

خودروهای هوشمند برای واکنش به اتفاقات پیرامون خود باید درک درستی از محیط اطراف داشته باشند. حال این سؤال پیش می‌آید که دنیای ما از نگاه این اتومبیل‌ها چگونه دیده می‌شود.

خودروهای هوشمند محیط اطراف خود را به چه شکل می‌بینند

(image)

خودروهای هوشمند برای واکنش به اتفاقات پیرامون خود باید درک درستی از محیط اطراف داشته باشند. حال این سؤال پیش می‌آید که دنیای ما از نگاه این اتومبیل‌ها چگونه دیده می‌شود.

خودروهای هوشمند محیط اطراف خود را به چه شکل می‌بینند